Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej; czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. Sporządza akty notarialne – u notariusza podpiszecie Państwo m.in. umowę sprzedaży nieruchomości, umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowę darowizny, umowę zamiany, umowę dożywocia, umowę o rentę, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a także testament, pełnomocnictwo, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku oraz umowę majątkową małżeńską (tzw. intercyzę);
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. Sporządza poświadczenia:
  1. Własnoręczności podpisu;
  2. Zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. Daty okazania dokumentu;
  4. Pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 4. Doręcza oświadczenia;
 5. Spisuje protokoły (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub protokół walnego zgromadzenia akcjonariusz);
 6. Sporządza protesty weksli i czeków;
 7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Brak możliwości komentowania.